• O škole

     • Profil školy

     •  

      Odbornosť školy zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Okrem klasických tried je škola je vybavená moderne vybavenými odbornými učebňami. Vyučujú sa v nich predmety komplexu ošetrovateľstva, odborné medicínske predmety, predmety fyzioterapeutické a masáže, pedagogika, psychológia a sociológia, prvá pomoc, fyzikálne vyšetrenia, prírodovedné predmety, informatika, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, cudzie jazyky aj latinský jazyk. Najmodernejšou je virtuálna anatomická učebňa. Škola má jedno laboratórium na vyučovanie praktických cvičení z fyziky a chémie a telocvičňu s posilňovňou a tiež školský dvor s multifunkčným ihriskom. Škola má dobre vybavenú školskú knižnicu, ktorá umožňuje žiakom rozširovať si svoje odborné vedomosti samoštúdiom. V celej budove sa dá využívať internet. Žiaci majú k dispozícii moderné šatne a oddychovú miestnosť.

      Škola sa zaradila medzi certifikované inštitúcie a tak zvýšila svoj kredit  v medzinárodnom meradle. Škola má právo  používať označenie IES (International Education Society) a certifikačnú značku IES podľa presne špecifikovaných pravidiel. V roku 2010 naša škola nadobudla certifikát QMS - Systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2008, používanie značky bolo ukončené k septembru 2018.  Žiaci sa zapájajú do stredoškolskej odbornej činnosti, aktivít zameraných na protidrogovú tematiku, dobrovoľné darcovstvo krvi, program boja proti AIDS, rakovinových ochorení a ďalších humánnych aktivít. Absolvujú množstvo odborných exkurzií a seminárov. Podľa záujmu žiakov vytvárame záujmové útvary. Svoje schopnosti môžu žiaci rozvíjať aj v žiackej školskej rade, ktorá pôsobí na škole.

      Škola nemá vlastný školský internát ani jedáleň. Žiaci školy majú možnosť ubytovania a stravovania sa v školských internátoch na ul. Považská 7, Medická 2, Werferova 10 v Košiciach. Možnosť stravovania žiakov je aj v SOŠ technickej na Kukučínovej ulici. 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje