• Galéria úspešných absolventov

      • Mgr. Marián JENDRICHOVSKÝ, PhD.,dipl. f.

      • 1992 –1994 rehabilitačný asistent PKŠ na SZŠ, Kukučínova 40 Košice

       1994 DFT –externá forma štúdia (dipl.f)

       FZaSP TRUNI v Trnave (Mgr.)

       od r. 1994 fyzioterapeut: LVN RHB odd.

       FNsP Detská rehabilitácia

       od r. 1997 manuálna medicína, NsP Stará Ľubovňa, NsP Spišská Nová Ves

       2006 –2007 Physiotherapist Southamptom University Hospital UK

       registrovaný člen Brithish Health Profession Council

       externý prednášajúci na SZU v Banskej Bystrici a IFBLR Piešťany

       je krajským odborníkom PSK pre fyzioterapiu a liečebnú rehabilitáciu

       autor odborných, recenzovaných domácich a zahraničných odborných publikácií a prednášok,

       držiteľ akreditácie pre sústavné vzdelávanie fyzioterapeutov „NMS koncept diagnostiky a terapie“

       založil a vedie ambulantné pracovisko na liečbu funkčných pohybových porúch

      • Bc. Miroslav NAGY, dipl. z. z

      • 1996 SZŠ Kukučínova 40 KE, odbor: zdravotnícky záchranár

       2002 SZŠ Kukučínova 40 KE, odbor: diplomovaný zdravotnícky záchranár

       2004 SZU ,Bratislava, odbor: špecializovaná urgentná starostlivosť

       2007 UNIPO Prešovská Univerzita, odbor: urgentná zdravotná starostlivosť

       Od roku 2008 je zamestnaný vo Falck Academy s.r.o., pozícia: Hlavný tréner.

       2013 Zlatý záchranársky kríž za rok 2012, CENA RESCUE reportu za kreatívny prínos k vzdelávaniu a osvete v záchranárstve.

     • zatiaľ žiadne údaje
      • PhDr. Tatiana TUROKOVÁ, MPH

      • 1978-1982 SZŠ, Kukučínova 40, Košice odbor detská sestra

       1996-1997 SZŠ, Kukučínova 40, Košice VOV diplomovaná všeobecná sestra

       2004-2007 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, odbor ošetrovateľstvo, bakalárske štúdium

       2007-2009 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva, odbor ošetrovateľstvo, magisterské štúdium

       2011 UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, rigorózna skúška

       2012-2015 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Master of Public Health Pracovná prax

       1982 -1990 FNsP Rastislavova KE - doliečovacie oddelenie, sestra pri lôžku

       1990 MÚNZ Poliklinika Sever KE, terénna geriatrická sestra

       1990 -2003 VŠOÚG sv. Lukáša v KE, n. o. sestra pri lôžku, staničná sestra, vrchná sestra, od r. 2003 námestníčka pre ošetrovateľstvo

      • PhDr. Kamila KOCIOVÁ, PhD.

      • 1989 vyššie odborné štúdium v odbore diplomovaný fyzioterapeut, SZŠ, Kukučínova 40, Košice

       2001 doplňujúce pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave,

       2001 Trnavská univerzita, odbor ošetrovateľstvo a rehabilitácia,

       1989 -1999 NsP KE Šaca, rehabilitačný pracovník

       1999 - 2005 SZŠ Kukučínova 40 - učiteľka,

       FZ PU v Prešove: od r. 2005 odborný asistent, od r. 2006 –2012 vedúca katedry fyzioterapie, feb.-apr. 2011 prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy,

       2012 Bronzová plaketa za vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu,

       členka pracovnej skupiny MZ SR pre ďalšie vzdelávanie ZP,

       autorka a spoluautorka 67 publikácií.

      • PhDr. Lívia HADAŠOVÁ, PhD., MBA

      • 1991-1995 Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, Kukučínova 40, všeobecná sestra

       1995-1998 Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, bakalárske štúdium, odbor Ošetrovateľstvo

       1998-2000 Fakulta zdravotníctva asociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, magisterské štúdium v odbore Ošetrovateľstvo a rehabilitácia

       2000-2001 Trnavská Univerzita v Trnave, obhajoba rigoróznej práce

       2002-2006 Trnavská Univerzita v Trnave, Doktorandské štúdium,

       2013-2014 Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, špecializačné štúdium Zdravotnícky manažment a financovanie

       2014 Warsaw Management University –Executive Master of Business Administration

       1998-1998 Fakultná nemocnica s poliklinikou, Trieda SNP 1, Košice, Klinika cievnej chirurgie, sestra pri lôžku

       1998-2001 VSŽ Nemocnica, a.s. sestra pri lôžku

       2001-2014Nemocnica Košice Šaca a.s. 1.súkromná nemocnica, námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

       2015ProHealth a.s., analytik zdravotnej činnosti, Svet zdravia, a.s. manažér pre ošetrovateľstvo

       2016 Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, katedra ošetrovateľstva, odborný asistent

      • Mgr. Mária HUŽVÁROVÁ, DiS.

      • 1997 -2000 SZŠ Kukučínova 40 Košice, Vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra

       2007-2009 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bakalárske štúdium v študijnom programe Management v ošetrovateľstve

       2009 -2011Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Magisterské štúdium v študijnom programe Management v ošetrovateľstve

       2011 -2014 Pražská vysoká škola psychosociálnych štúdií, štúdium psychoterapie

       07/2000 -9/2012všeobecná sestra Fakultná Thomayerova nemocnica a FN Motol

       10/2012 -10/2015 Office manager/interný auditor Očné centrum Praha a. s.

       10/2015-12/2016 Hlavná sestra nemocnice Neratovice Almeda, a.s. člen skupiny VAMED MEDITERRA a.s.

       1/2017-Riaditeľka pre kvalitu a ošetrovateľskú starostlivosť Penta Hospitals CZ, s.r.o

      • Ing. Marián HUDÁK, dipl. z. z., MPH.

      • 1995 SZŠ Kukučínova 40 KE, odbor: zdravotnícky záchranár

       2000 SZŠ Kukučínova 40 KE, odbor: diplomovaný zdravotnícky záchranár-diaľková forma štúdia

       Letecká záchranná služba ATE Poprad

       od apríla 2013 -prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

      • Lenka DLOUHÁ

      • 1991-1995 SZŠ Kukučínova 40 Košice, štúdium ukončené maturitnou skúškou

       2010 - 2013 špecializačné štúdium v odbore Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitacii a intenzívní péče.

       10/1995-1999 všeobecná sestra -Nemocnica Ostrov (Nemos Plus)

       2007- 2008 všeobecná sestra-Karlovarská krajská nemocnica

       2008-2016 všeobecná sestra-Nemos Plus, s.r.o.

       2016 –6/2018 vrchná sestra odd. odlehčovací ventilovaná péče, dlouhodobě intenzívní Ošetrovatelská péče, Nemos Plus, s.r.o.

       6/2018 – náměstek ošetřovatelské péče v Nemos Plus, s.r.o.

      • Miroslava Halmi Luberdová

      • 1998 - 2002 SZŠ, Kukučínova 40, Košice, všeobecná sestra

       2003 Miss Slovensko, 2. miesto, Miss Európa 2. miesto

       venuje sa zdravej strave - ako výživový poradca, písaniu, je modelkou a príležitostne aj moderátorkou

        

      • PhDr. Ľubomíra Lizáková PhD

      • 1991 - 1995  SZŠ, Kukučínova 40, Košice odbor detská sestra

       1998 - 2001  UPJŠ, lekárska fakulta, odbor bakalár ošetrovateľstva

       2002 - 2004 UPJŠ, lekárska fakulta, odbor magister ošetrovateľstva

       potom rigorózna skúška KU Ružomberok, obhajoba dizertačnej práce TU FZaSp, v roku 2018 špecializácia v komunitnom ošetrovateľstve.

        

       1995 - 1996 1. interná klinika FNsP Košice - dialyzačné stredisko

       1997 - 1998 Novorodenecké oddelenie JIS FNsP Košice

       neskôr DFN detské dialyzačné stredisko, FZO Prešovská univerzita v Prešove - odborný asistent,

       od roku 2019 FZO Prešovská univerzita v Prešove - prodekan pre vonkajšie vzťahy, marketing a rozvoj.

       Je autorkou  a spoluautorkou vysokoškolských učebníc, učebných textov a článkov v odpborných a vedeckých časopisoch.

      • PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA, dipl.z.z.

      • 1993 - 1995    SZŠ, Kukučínova 40, Košice, odbor: zdravotnícky záchranár
       2000 - 2002     SZŠ, Kukučínova 40, Košice, odbor: diplomovaný  zdravotnícky záchranár          
       2005 - 2005    SZU, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií, Špecializácia v odbore - 
       Špecializovaná  urgentná  starostlivosť
       2004 - 2007    Katolícka Univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, katedra  Ošetrovateľstva, Bc    
       2007 - 2009    Trnavská Univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva   a  sociálne práce,  Mgr.              
       2011 - 2014     SZU, Fakulta verejného  zdravotníctva, Odbor: Odborník na riadenie vo verejnom  zdravotníctve
       2015 - 2016    SZU,  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych štúdií, Odbor:  Manažment  v urgentnej  zdravotnej starostlivosti 
       2017 - 2018   Warsaw Management University Apsley Business Shool –London university of  security  manažment in  Košice  Odbor:  MBA                                              
       2018 - 2019    VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  v Bratislave,   Fakulta zdravotníctva   a sociálnej   práce, PhDr.
       Profesionálna činnosť:
       1995 – 2009     Záchranná služba Košice - Zdravotnícky záchranár
       1999 - 2004     Letecká záchranná služba - Letecký záchranár špecialista 
       2004 - 2006    Vrtuľníková letecká záchranná služba ATE Poprad - Letecký zdravotnícky záchranár špecialista
       2005 - 2019    Záchranná služba Košice - Vedúci stanice RZP Košice JUH 2 / Mesto 2, Vedúci staníc RZP ZS Košice, Hlavný zdravotnícky záchranár, riaditeľ, technicko-prevádzkový námestník
       2019 - súčasnosť  Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša n.o. v Košiciach - riaditeľ  
       Je držiteľom mnohých certifikátov v oblasti záchrannej služby a manažmentu.
       Pôsobil napr. ako: Hlavný koordinátor medicínskeho tímu - MS 2011 v ľadovom hokeji, EHMK 2013, 
       Hlavný koordinátor zdravotníckeho zabezpečenia - Medzinárodný maratón mieru 2016, 2017, 2018
       Riaditeľ súťaže posádok ZZS - ZÁCHRANA 2013, 2015.
        


                                                     

        

        

        

        

        

                                                      

                                                      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje