• Študijné odbory

      • Masér

      • Študijný odbor pripravuje zdravotníckych  pracovníkov - masérov,  ktorí sú spôsobilí vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo- a balneoterapii v preventívnom, diagnostickom  a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach, prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnej starostlivosti, wellnes a iných zariadeniach. 
        Niet nad silu dotyku ľudských rúk.

       Ľudský dotyk má nesmiernu liečivú silu, ktorú nenahradí žiaden masážny stroj.  

        
       Forma štúdia: denná 
       Dĺžka štúdia:  4 roky 
        
       Termín zaslania prihlášok:  podľa aktuálne platnej legislatívy

       Podmienky prijatia:           
       Do 1. ročníka 4-ročného štúdia môžu byť prijatí žiaci, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy a spĺňajú  podmienky prijímacieho konania.  Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá pre prácu v odbore. Súčasťou prijímacieho konania je talentová skúška z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností: ľah - sed, člnkový beh (4x10m), plávanie (základy). 
        
        

       Forma štúdia: externá -  večerná 

       Dĺžka štúdia:  2 roky 

        

       Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka. V školskom roku 2022/2023 a 2023/2024 študijný odbor nebude aktivovaný.

        

       Podmienky prijatia:           
       Do 1. ročníka 2-ročného externého – večerného  štúdia môžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie maturitnou skúškou a spĺňajú  podmienky prijímacieho konania.

       Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá pre prácu v odbore.

       Súčasťou prijímacieho konania je talentová skúška z overenia fyzickej zdatnosti a pohybových schopností: hod plnou loptou, beh na 60m, plávanie (základy). 

        
        Štúdium pozostáva:
       -   z teoretickej časti,   
       - z praktickej časti, ktorá je realizovaná v odborných učebniach školy, zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.   
       Absolventi tohto študijného odboru sú spôsobilí vykonávať liečebné masáže, aplikovať vodoliečebné a svetloliečebné procedúry v zdravotníckych, rekreačno-relaxačných, športových, spoločenských zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Absolvent si vie zvoliť správny pracovný postup, pripraviť vhodné podmienky k aplikácii jednotlivých procedúr. Správa sa humánne, citlivo a empaticky. Dokáže pracovať samostatne, ale aj v tíme.   

       Osvojí si poznatky:
       • z anatómie a fyziológie  
       • o osobnosti človeka v zdraví a chorobe,    
       • o základných atribútoch zdravia, jeho zachovania a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú,   
       • o podstate a využití mechanickej a svetelnej energie pri liečení ochorení.    
       Vzhľadom k množstvu ochorení pohybového systému má absolvent štúdia široké pole pôsobnosti a to nielen u nás doma, ale aj v zahraničí.
       Niet nad silu dotyku ľudských rúk.
       Ľudský dotyk má nesmiernu liečivú silu, ktorú nenahradí žiaden masážny stroj.       
               
       Počas 4-ročného štúdia a aj 2-ročného externého - večerného štúdia žiaci získajú vedomosti a zručnosti k vykonávaniu liečebných masáží, vodoliečebných, teploliečebných, balneoliečebných a svetloliečebných procedúr. 
        
      • Ukončenie štúdia
      •  Maturitná skúška, ktorá pozostáva zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, teoretickej časti odbornej zložky a praktickej časti odbornej zložky.     
        

      • Medzinárodný IES certifikát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje