• Maturitná skúška - informácie

    • Základné informácie o maturitnej skúške

    •  

     Informácie o maturitnej skúške:

     Maturita 2021_2022 základné informácie

     Organizáciu MS upravuje zákon č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č.318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

     Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov(okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 aB2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  Žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2). EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba  z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

     Žiak posledného ročníka študijného odboru v strednej odbornej škole do 30. septembra príslušného školského roka písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si zvolil na MS. Zároveň oznámi aj predmety, z ktorých chce vykonať dobrovoľnú skúšku. Z predmetu zo skupiny cudzích jazykov oznámi aj zvolenú úroveň B1 alebo B2.

     Maturitná skúška pozostáva z:

     EČ – externej časti (test zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka)

     PFIČ – písomnej formy internej časti (sloh zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka)

     ÚFIČ – ústna forma internej časti (ústna odpoveď pred maturitnou komisiou,  zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka)

     PČ OZ – praktická časť odbornej zložky ( na konkrétnom oddelení v zdravotníckom zariadení)

     TČ OZ – teoretická časť odbornej zložky (ústna odpoveď  z odborných predmetov pred maturitnou komisiou)

     EČ a PFIČ sa realizujú v marci príslušného školského roka.

     ÚFIČ, PČOZ, TČ OZ sa na SZŠ Kukučínova v Košiciach realizujú spravidla koncom mája príslušného školského roka.

     Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

     Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS:

     a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25% alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%, alebo

     b) je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25% a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33%.

     Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon,§88, odsek1a2).

     Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, §88, odsek1a2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

      

     video o maturitnej skúške: https://vimeo.com/388095051

                                             https://vimeo.com/389568646

                                            https://vimeo.com/392086164

      

                                                    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje