• V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvádzame povinne zverejňované informácie.

      Meno inštitúcie
          Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

      Adresa
          Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice
          Kukučínova 40
          041 37 Košice

      Spôsob zriadenia: Zriaďovacia listina č. 1457/2009 - RU17/33084

      Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

      Úradné hodiny

                  Pondelok       9.00-11.00      12.00-14.00

                  Utorok           9.00-11.00      12.00-14.00

                  Streda            9.00-11.00      12.00-14.00

                  Štvrtok           9.00-11.00      12.00-14.00

                  Piatok            9.00-11.00      12.00-14.00

       

      Identifikačné číslo organizácie: 00 606 758
      DIČ: 2021141991

       

      Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

      Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

      • osobne
           Sekretariát riaditeľky školy
           Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
           Kukučínova 40
           041 37  Košice

       

       Pondelok 

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Utorok

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Streda

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Štvrtok

       9.00-11.00 12.00-14.00

       Piatok

       9.00-11.00 12.00-14.00

      • poštou
          Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
           Kukučínova 40
           041 37  Košice
      • telefonicky
           055/6221216, 055/6234418
      • faxom
           055/6221216
      • elektronickou poštou
           szskosice@kukucinka.sk

      Proti rozhodnutiu SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie (písomne, ústne, elektronicky) v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa  § 17 zákona. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní v zmysle Občianskeho súdneho poriadku.

      Sadzobník za poskytovanie informácií - Bezodplatne

      Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje sekretariát riaditeľky školy.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje