• Novinky

     • Turistický kurz

     • V utorok 15. júna sme so žiakmi 1. ročníka štvorročného štúdia a ich pedagógmi zahájili turistický kurz. Spoločne sme sa stretli na školskom dvore, kde nás pani riaditeľka povzbudila k láske k prírode a k jej ochrane. Odtiaľ sme sa postupne presunuli na Baránok a neskôr absolvovali poznávaciu činnosť na náučnom chodníku Vrabčie skaly, kde sme stihli prejsť vyše 14 km. Do ďalších dní želáme žiakom a ich pedagógom veľa turistických zážitkov! 🙂

     • 1. miesto v súťaži Zdravotník v akcii

     • 15.06.2021 sa naša škola zúčastnila 13. ročníka vedomostnej súťaže stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci ,,Zdravotník v akcii,, online. 

      Súťaž organizovala Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova 36, Prešov a bola pripravená pre žiakov 2. ročníka študijného odboru praktická sestra.

      Našu školu reprezentovali žiaci II.B/PS Lenka Balážová, Erika Oroszová, Dávid Hugo Sekerák, Richard Tomčo, pod vedením vyučujúceho Mgr. Milana Vereša. So skupinou sa aktívne pripravovala aj Viktória Stašová z rovnakej triedy, ktorá bola v pozícii náhradníka. Súťaž pozostávala z vedomostného testu a praktických úloh doplnených videoukážkami. Z 20 škôl sme túto SÚŤAŽ jednoznačne vyhrali. Takže pre tých, ktorí majú radi čísla, skončili sme na 1. MIESTE ! 

      Zo srdca BLAHOŽELÁME všetkým zúčastneným. 

      Bol to náročný, ale krásny deň v milej spoločnosti, strávený so žiakmi, ktorí našu školu prezentovali nielen po odbornej, ale aj ľudskej stránke.

      BLAHOŽELÁME !!!

     • Svetový deň darcov krvi 14. jún 2021

     • Hlavný slogan Svetového dňa darcov krvi sa prihovára ku všetkým, ktorí ešte váhajú a krv nedarovali. Kampaň svoju pozornosť upriamuje na mladých ľudí, ktorí s darcovstvom krvi práve začínajú. 👫

      Konkrétnymi cieľmi tohtoročnej kampane sú:

      - poďakovať darcom krvi vo svete a zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe pravidelného a bezpríspevkového darcovstva krvi,

      - propagovať etické hodnoty darcovstva krvi, solidaritu a sociálnu súdržnosť,

      - povzbudiť mládež, aby prijala výzvu na darovanie krvi a darovaním krvi inšpirovala ostatných, aby urobili to isté,

      - podporiť potenciál mládeže, ako základného piliera pri sebestačnosti krajín v zásobovaní krvou s ohľadom na budúcnosť.

      Hostiteľom Svetového dňa darcov krvi 2021 je Taliansko 🇮🇹, ktoré usporiada vo svojom Národnom centre darovanie krvi 🩸

      Podujatie sa uskutoční v Ríme 14.júna 2021.

      Podľa najnovších usmernení hlavného odborníka pre transfúziológiu stále platia opatrenia zavedené pre pandémiu COVID -19, ako sú rúško, odstup, checklist, objednávanie. Najaktuálnejšie informácie nájdete na webe redcross.sk aj s usmernením pre darcov krvi v súvislosti s očkovaním.

     • KUKUČÍNKA opäť pomáha v TANZÁNII

     • Už šiesty rok naša škola každoročne organizuje dobrovoľné zbierky pre žiakov na africkom kontinente v Tanzánii. Zbierkou školských potrieb alebo finančným darom sa snažíme podporovať ich  vzdelávanie na rôznych školách.

      Pre deti v Tanzánii vzdelávanie nie je samozrejmosťou. Túžia po vzdelaní, pretože je to jediná možnosť ako si zmeniť budúcnosť.

      Dňa 14.01.2021 sa podarilo v spolupráci s Občianskym združením Deti Afriky SK odovzdať náš finančný dar venovaný na nákup 3D modelov a pomôcok na výučbu. Dar osobne odovzdal p. Ing. Ladislav Ivanecký p. riaditeľovi v Dongobeshi v Tanzánii Martinovi Tangovi.

      Ďakujeme všetkým žiakom, pedagógom aj nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa do zbierky zapojili a podporili tak dobrú vec.

     • Esejistická súťaž

     • Pani riaditeľka PhDr. A. Hencovská, MBA odovzdala  diplomy a ceny  žiakom za účasť v esejistickej súťaži, ktorú vyhlásil Inštitút etiky a bioetiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

       

      Na druhom mieste sa umiestnila Sofia Pástorová z I. B/PS triedy.

       

      Do súťaže sa zapojili aj Bianka Eszenyiová z II. A/PS

                                            Dávid Hugo Sekerák z II. B/PS

                                            Bianka Mária Bakalárová z II.B/PS

                                            Sára Kopčáková z II.B/PS

                                            Marcela Blašková z I.B/PS

       

      Všetkým srdečne blahoželáme!

     • Svetový deň hypertenzie

     • 17.5. si pripomíname Svetový deň hypertenzie

      Tento pamätný deň vznikol pod záštitou Svetovej ligy pre hypertenziu a pripomíname si ho od roku 2005. Každý rok upozorňuje na vážne zdravotné komplikácie sprevádzajúce hypertenziu. Cieľom je podporovať povedomie verejnosti o hypertenzii a povzbudiť ľudí k prevencii a kontrole tohto tichého zabijaka.

     • SVETOVÝ DEŇ ZEME

     • Začiatky osláv tohto dňa siahajú do  roku 1970. Išlo o reakciu na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už viac ako 50 rokov si tak pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte. Tento rok je výzva Dňa Zeme obzvlášť naliehavá, pretože sa koná v tieni celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19. Jej dopady sa prejavujú v mnohých sférach nášho života. Staňte sa preto aj Vy stúpencami zdravého spôsobu života a podporovateľmi aktivít na  zlepšenie životného prostredia na planéte Zem. Tá je široko-ďaleko jedinou planétou, na ktorej je rozvinutý život.

     • SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE

     • 17. apríl je svetovým dňom nevyliečiteľného dedičného ochorenia, ktoré sa prejavuje poruchou zrážanlivosti krvi. Každý rok sa na počesť zakladateľa Svetovej federácie hemofílie Franka Shnabela pripomína Svetový deň hemofílie.

      Cieľom Svetovej hemofilickej federácie (World Federation of Hemophilia, WFH) je zvýšiť povedomie ostatnej populácie o problémoch ľudí postihnutých hemofíliou a ďalšími dedičnými problémami súvisiacimi s krvácaním.

      Podľa stránky WFH každá tisíca žena a tisíci muž trpia poruchami krvácania. Pritom 75 percent z postihnutých nemá prístup k adekvátnej starostlivosti, čo znamená, že sa im nestanoví správna diagnóza, následne nemajú šancu dostať správnu liečbu a potrebnú starostlivosť.

                                                                                                                                                                      ŽŠR

     • Pojmové mapy

     • Študentky III.A/ZA si na hodiny ZKC mali v rámci opakovania ochorení Diabetes mellitus a HIV/AIDS pripraviť pojmové mapy. Niektoré žiačky zvolili klasickú formu  tvorby pojmovej mapy na výkres (Kónyová, Šandorová), no viaceré sa naučili pracovať aj v počítačových programoch, ktoré boli pre ne nové a ktoré si samy iniciatívne vyhľadali (Avuková, Dudová, Molnárová, Gardošíková, Taratutová)

      Prinášame ukážky pojmových máp študentiek a tešíme sa, že aj v čase dištančného vzdelávania boli motivované učiť sa nové veci. (Kolárovská)

     • MAREC - MESIAC KNÍH

     • Čítanie knihy je neustály dialóg, pri ktorom nás kniha oslovuje a naša duša jej odpovedá.

                                                                                                              André Maurois

      Prečo je práve marec mesiacom knihy? Čo čítajú žiaci našej školy? Odpovede nájdete v príspevku ŽŠR. 

     • SVETOVÝ DEŇ VODY

     • Svetový deň vody  (World Water Day) si každoročne pripomíname 22. marca už od roku 1993. Vyhlasuje ho Organizácia spojených národov (OSN).

      Zriedka si uvedomujeme dôležitosť vody a jej nevyčísliteľnú hodnotu. Pitná voda je však naozaj veľkým zázrakom. Je to dar. Jej hodnotu si výnimočne uvedomujeme v aktuálnej situácii pandémie, kedy musíme podstatne viac ako inokedy dbať na hygienu rúk. Až 40 % svetovej populácie - 3 miliardy ľudí,  nemá v domácnosti prístup k pitnej vode. Vážme si preto tento vzácny klenot života !

     • SVETOVÝ DEŇ DOWNOVHO SYNDRÓMU

     • Od roku 2006 patrí 21. marec Svetovému dňu Downovho syndrómu. Tento symbolický dátum je odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri uvedenej diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu. Downov syndróm (DS) je vrodený defekt spôsobený poruchou chromozómov. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa vo svete každý rok narodí približne 3000 až 5000 detí s touto poruchou chromozómov. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS môžete vyjadriť v tento deň obutím ponožiek rôznych farieb či veľkostí.

     • Valentínska kvapka krvi

     • Kampaň Slovenského Červeného kríža je  zameraná na bezpríspevkové darcovstvo krvi.

      Cieľom celoslovenských kampaní je už viac ako štvrťstoročie získavať nových darcov krvi a pripomínať potrebu zaistiť dostatočný počet pravidelných darcov krvi pre Slovensko. „Darovanie krvi je prejavom spolupatričnosti k druhému človeku, často neznámemu. I toto je posolstvo našich kampaní,“ hovorí Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

      Mimoriadna situácia spôsobená pandémiou COVID-19 priniesla aj zmeny niektorých podmienok pri darovaní krvi. Mobilné odbery sú momentálne zrušené, darcovia krvi však naďalej môžu darovať krv na  pracoviskách Národnej transfúznej služby a na hematologicko-transfúziologických oddeleniach v nemocniciach na Slovensku.  

      „Ani počas pandémie nezabúdajme na tých, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Ak ste zdraví a súčasná situácia vám to umožňuje, prekonajte obavy a choďte darovať krv. Overte si však, ako je to vo vašom meste – v rámci protiepidemiologických opatrení je možné, že sa na odber krvi budete musieť objednať. Nenechajte sa však odradiť, pomôžete tak iným,“ dodáva Zuzana Rosiarová.

      (text je prebratý z tlačovej správy SČK)

     • Národný týždeň manželstva

     • Zahrajte si s nami hru Kahoot!
      Národný týždeň manželstva prebieha na Slovensku už niekoľko rokov. Tento ročník má tému Bezpečne v manželstve. Tvorcovia vybrali 4 aspekty, ktoré vytvárajú bezpečie v manželstve a vzťahoch (záväzok, prijatie, priateľstvo, odpustenie) a 4 aspekty, ktoré vzťahy a manželstvo ohrozujú (nuda, egoizmus, kritika a neúcta). Viac informácií o NTM sa dozviete na webstránke a sociálnych sieťach
       

       (ntm.skhttps://www.facebook.com/narodny.tyzden.manzelstva a https://www.instagram.com/narodny.tyzden.manzelstva/)

       

      Naša škola každoročne podporuje NTM formou workshopov, ktoré prebiehajú vo vybraných triedach. Tento rok sa môžete zapojiť do NTM hrou cez online aplikáciu Kahoot so zaujímavými otázkami o manželstvách v rôznych krajinách.

      Hru si už na hodinách zahrali žiaci II.MAS, II.A/PS, II.B/PS a IV.B/ZA triedy.

       

      Hra cez aplikáciu Kahoot: (návod, ak ste ešte Kahoot nepoužívali)

       - hru si môžete zahrať na tomto odkaze:

      https://create.kahoot.it/share/7778f5f8-304d-4e4c-b8f3-269d75b630a0

      - aby ste mohli hrať, potrebujete pripojenie na internet, notebook, smartfón

      - hru si môžete zahrať sami vo dvojici alebo cez nejakú vhodnú aplikáciu (napr. zoom) aj s vašimi priateľmi

       

      Ako spustiť hru?

      Kliknite na odkaz vyššie, následne kliknite na „play as a guest“ (zelené tlačidlo vpravo hore). Potom vyberte možnosť „continue as a guest“, ďalej kliknite na možnosť „classic“ (zelené tlačidlo).

      Chvíľu počkáte, kým sa vygeneruje PIN (začne hrať hudba). Cez tento PIN sa účastníci dostanú do hry, aby mohli zadávať odpovede na smartfónoch. Ideálne je, keď účastníci vidia otázky na monitore počítača a odpovede zadávajú cez smartfóny.

      Ak hráte s niekým iným online, je možné obrazovku s otázkami zdieľať s ostatnými účastníkmi cez vhodnú aplikáciu (napr. zoom).

      Účastníci sa zapoja do hry tak, že na smartfóne idú na webstránku kahoot.it a zadajú PIN, ktorý sa ukázal po vygenerovaní hry na hlavnej obrazovke, kde sa potom budú zobrazovať aj otázky.

      Každý účastník si zvolí svoje meno (prezývku, nick).

      Sú 2 typy otázok – výber zo 4 možností alebo z 2 možností – pravda (true) / nepravda (false). Odpovede sa zadávajú na smartfóne ťuknutím na príslušný symbol. Konečné poradie hráčov určuje nielen správnosť odpovede, ale aj čas, v ktorom je správna odpoveď zadaná. Hranie hry trvá cca 15 min, kvíz obsahuje 16 otázok a na odpovede máte 20 sekúnd. Po skončení sa ukáže vyhodnotenie.

       

      Prajeme príjemnú zábavu. (hru Kahoot pre Vás pripravili manželia Kolárovskí)

     • Vyhlásenie súťaže o „Naj spolužiaka”

     • Napriek tejto ťažkej situácii sme nemohli v tomto školskom roku zabudnúť na našu obľúbenú súťaž ,,Naj spolužiak´´. V mesiaci december ste mali možnosť v on-line hlasovaní prostredníctvom Edupage zahlasovať za svojho favorita.

      Čo myslíte, kto sa stal absolútnym víťazom?

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje