• Novinky

     • „Kde je sestra, tam je srdce.“ ❤

     • Dňa 27. mája 2022 na galavečere pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier v Dome umenia získala naša absolventka študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra v roku 2015 pani Lucia Urigová, dipl. s. ocenenie VÝNIMOČNÁ SESTRA v kategórii objav roka. Výnimočné sestry si zvolili samotní zamestnanci UNLP v siedmych kategóriách v dvojkolovom hlasovaní. Rozhodlo o nich viac ako 5 000 hlasov.
      Za prítomnosti generálneho riaditeľa UNLP Rastislavova 43 MUDr. Jána Slávika, MBA si menovaná prevzala ocenenie z rúk riaditeľky Úseku ošetrovateľstva PhDr. Aleny Kellnerovej, MPH.
      Pani Urigová pracuje ako sestra v nepretržitej prevádzke v UNLP Rastislavova 43 na pracovisku Tr. SNP 1 v Košiciach na I. Internej klinike.
      Srdečne gratulujeme! Lucka, sme na Vás hrdí.

       

     • Deň dobrovoľníctva - pomáhame skrášľovať naše okolie

     • Posledný májový deň sa žiaci našej školy v rámci dobrovoľníckej činnosti spolupodieľali na revitalizácii detského ihriska na ulici Ostravská a Krakovská. Ďakujeme Mestskej zeleni Košice za skvelú príležitosť stráviť užitočný čas a veríme, že aj vďaka našej pomoci sa bude v našom meste žiť aspoň o kúsok lepšie. A samozrejme ďakujeme študentom za ich prácu a úsilie.

      ŽŠR

     • Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie III

     • Budúce diplomované sestry a budúci diplomovaní fyzioterapeuti zo Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40 v Košiciach po nútenej covidovej prestávke oslávili Medzinárodný deň sestier a pôrodných asistentiek spolu so skúsenejšími kolegami z Komory sestier a pôrodných asistentiek Košice II dňa 31. mája 2022 konferenciou pod názvom Deň ošetrovateľstva a rehabilitácie.

      V kultúrno-spoločenskom centre Južan na pôde mestskej časti Košice – Juh sa uskutočnil III. ročník konferencie, ktorej cieľom bolo vytvorenie priestoru pre žiakov končiacich ročníkov vyššieho odborného štúdia študijných odborov diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný fyzioterapeut, aby odprezentovali výsledky svojich písomných absolventských prác.

      Veľkým obohatením pre prítomných boli aj prednášky sestier z praxe. Na konferencii prezentovali svoje skúsenosti aj bývalé absolventky našej školy. Veľmi nás teší, že na konferencii vystúpila aj mladá autorka z priateľskej Strednej zdravotníckej školy, Námestie 1. mája 1v Rožňave.

      Medzi pozvanými hosťami boli aj námestníčky ošetrovateľstva zo zariadení, kde naši žiaci vykonávajú odbornú klinickú prax.

       

      Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na získanie ďalších poznatkov – o rok na IV. ročníku konferencie.

     • Olympiáda z anatómie a fyziológie 2021/2022

     • Dňa 18. 5. 2022 sa konalo po štvrtýkrát školské kolo olympiády z anatómie a fyziológie na našej škole. Do školského kola postúpili víťazi triednych kôl. Do triednych kôl sa zapojilo 36 žiakov  druhých a tretích ročníkov denného štúdia odboru ZA/PS a MAS.

                  Do školského kola postúpilo 12 žiakov. Žiaci písali didaktický test a zároveň v praktickej časti mali popísať časti orgánov vyznačené na modeloch.

                  Olympiáda prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére.

       

      Tohtoroční víťazi a experti v ANF:

       

      1. miesto: Patrícia Grubiaková II.B/PS
      2. miesto: Barbora Siroková II.A/PS
      3. miesto Martina Kopancová II.B/PS

       

                  Všetkým zúčastneným blahoželáme. Tešíme sa na pokračovanie v novom školskom roku.

     • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF

     • Dňa 4. mája si naši druháci zmerali vedomostí z oblasti biológie, fyziky, chémie, matematiky a informatiky na netradičných a zaujímavých úlohách v školskom kole prírodovednej súťaže - BIFYCHEMATINF, ktorá sa stala našou každoročnou tradíciou. Ich správne odpovede na otázky nás presvedčili o ich znalostiach z týchto oblastí.

      Tohtoroční víťazi:

      1. miesto: Martina Škovranová, II.B/PS

      2. miesto: Martina Kopancová, II.B/PS

       

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !

     • Kukučínka súčasťou Župného mestečka

     • Aj naša škola sa stala súčasťou Župného mestečka na Námestí Maratónu mieru v Košiciach, ktoré organizoval Košický samosprávny kraj dňa 20.05.2022.

      Pri raňajkách so županom Rastislavom Trnkom v Zrkadlovej sále KSK boli ocenení žiaci Sebastián Marek a Sofia Pástorová, potom župan diskutoval so študentmi.

      V Župnom mestečku naši žiaci predviedli ukážky z poskytovania prvej pomoci, ošetrovania novorodenca, merania krvného tlaku, ošetrovateľskej starostlivosti, manipulácie s ultrazvukovým prístrojom, záujemcom poskytli masáže a praktické rady pre školu chrbta. Pútavou formou predviedli modernú výučbu vo virtuálnej anatomickej učebni – VAU. Verejnosť si mohla vyskúšať všetky predvádzané zdravotnícke výkony.

      Z rúk predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku si prevzali cenu riaditeľky školy za dlhoročnú spoluprácu pri výučbe žiakov v prirodzených podmienkach generálny riaditeľ UNLP v Košiciach MUDr. Ján Slávik, MBA a riaditeľka pre úsek ošetrovateľstva PhDr. Alena Kellnerová, MPH, riaditeľ VŠOÚG v Košiciach PhDr. Juraj Sýkora, MPH, MBA a námestníčka pre ošetrovateľstvo PhDr. Tatiana Turoková, MPH.

      Spestrením celej akcie bol kultúrny program, ktorý pripravil žiacky spevácky zbor sprevádzaný hrou na gitare.

     • Rozlúčka s maturantmi

     • V piatok 13. mája 2022 sa na našej ,,Kukučinke" konala slávnostná rozlúčka so štvrtákmi IV.A ZA, IV.B ZA, IV.MAS. Okrem štvrtákov sme sa rozlúčili aj s našimi žiakmi študijného odboru zdravotnícky záchranár II.ZZ PKŠ denná forma. Ráno bolo síce krásne počasie, no slniečko vystriedali mraky a tak sme sa presunuli do telocvične.

      V úvode sa nám prihovorila riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA. Poďakovala žiakom a pedagógom za ich doterajšie vynaložené úsilie a zaželala im veľa šťastia k blížiacej sa maturitnej skúške. Samozrejme nechýbal príhovor našich šikovných žiakov zo ŽŠR.

      Na záver riaditeľka školy ocenila jednotlivých žiakov za vynikajúci prospech a hojnú účasť v mimoškolských aktivitách.

      Nasledovalo spoločné fotenie a spomienky sú uložené.

     • Environmentálna etika - upratovanie okolia školy

     • Mesiac máj je venovaný životnému prostrediu, prírode a biologickej biodiverzite. V rámci predmetu Etická výchova sa na vyučovacích hodinách venujeme environmentálnej etike, ktorá je zameraná na problémy reálneho života ľudskej spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia a teoreticky zdôvodňuje morálne princípy a zásady, ktoré by vyvolali alebo mohli vyvolať zmenu správania sa ľudí voči prírode, a motivovať ich k zachovávaniu prírodného bohatstva a k ochrane života ako takého.

      V spolupráci so ŽŠR a koordinátorkou života a zdravia Mgr. Janou Cigánkovou sme zrealizovali veľké upratovanie v okolí našej školy. Dňa 17.5. sa stretla hŕstka žiakov z druhého ročníka v popoludňajších hodinách pred areálom školy, kde sme sa rozdelili do skupín. Prvá skupina upratala chodník pred budovou školy a druhá sa vydala smerov k ulici Žižkova. Veríme, že naše okolie ostane takto čisté po celý rok.

      Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za pomoc.

      RNDr. Jana Müllerová
       

     • Plastový odpad: Čo s ním?

     • V rámci predmetov BIO-CHE sa naši prváci dňa 16.5. v priestoroch košických Kasárni Kulturparku zúčastnili ekologickej medzinárodnej výstavy pod názvom ,,Plastový odpad: Čo s ním?". Táto netradičná mobilná výstava z lodných kontajnerov poukazuje na odpad v riekach, zlepšuje povedomie o odpade, ale zároveň aj ilustruje možné riešenia a alternatívy, ako s týmto problémom naložiť na lokálnej úrovni.

      V interiéri sme si prezreli výstavu fotografií, výrobkov z naplaveného dreva a videoprojekciu, knižnicu s čitateľským kútikom. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií k triedeniu a recyklácii odpadu a o čistení rieky Tisy. Osobne sme mali možnosť si vyskúšať proces výroby nových výrobkov z vytriedeného plastu.

     • Deň Európy

     • 9. máj je oslavou mieru a jednoty v Európe. Tento deň si pripomíname výročie historickej „Schumanovej deklarácie“. V nej je načrtnutá myšlienka novej formy politickej spolupráce v Európe, pri ktorej by sa vojna medzi európskymi národmi stala nemysliteľnou. Návrh Roberta Schumana sa považuje za začiatok budovania spoločenstva krajín, ktoré dnes nazývame Európskou úniou.

      Po dvoch rokoch pandémie sa Deň Európy opäť vrátil do ulíc Košíc naživo a v novom formáte. Dňa 6.5. sa žiaci II.A/PS  zúčastnili zaujímavého programu, ktorý sa uskutočnil v Kine úsmev. Programom dňa nás previedol známy moderátor Jano Gordulič. V Európskej dedinke sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o aktivitách Európskeho parlamentu a ďalších organizácií. Vypočuli sme si rozhovory so zaujímavými hosťami, ako je                                    Ivan Štefanec - poslanec Európskeho parlamentu, Miriam Lexmann - poslankyňa Európskeho parlamentu, Martin Klus - štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Zuzana Hozlárová - delegátka za Slovensko na Konferencii o budúcnosti Európy. Dúfame, že sa aj budúci rok zúčastnime takémuto poučnému podujatiu.

     • Točme to spolu

     • Zálohovanie PET fliaš a plechoviek bolo uvedené do praxe začiatkom roka 2022. Aj naša škola sa zapojila do zálohovania nepotrebných PET fliaš a plechoviek. Označené nádoby k tomuto účelu sú pripravené na prízemí a na prvom poschodí. Pridajte sa aj vy a pomôžte tým našej prírode a škole.

      Ďakujeme. ŽŠR

     • ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV

     • Po 10 rokoch sa opäť juniori HC Košice tešia z majstrovského titulu. Sériu s Popradom jednoznačne ovládli a vyhrali 3:0 na zápasy. V tom poslednom domácim kamzíkom nedali žiadnu šancu a vyhrali 9:2. Z Popradu si tak priviezli zlato. Súčasťou víťazného tímu boli aj žiaci študijného odboru MASÉR Marko Vinclér a Adam Rusňák (III.MAS).

      Blahoželáme!

     • 5. máj SVETOVÝ DEŇ ČISTÝCH RÚK

     • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk vyzýva k zlepšeniu hygieny rúk za účelom ochrany verejného zdravia.

      Zvyšovaním povedomia o správnej dezinfekcii rúk chce zabrániť prenosu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou alebo získaných počas poskytovania zdravotnej starostlivosti.

      Dôkladná hygiena rúk je účinná prevencia voči veľkej časti infekčných ochorení.

      Spolu so žiakmi 4.A/ZA sme sa dnes oboznámili s technikou správnej dezinfekcie rúk v rámci Svetového dňa čistých rúk v UNLP na Tr. SNP 1, Poliklinika 1.p.

     • DEŇ NARCISOV – sme radi, že môžeme pomáhať

     • Dňa 28. apríla sa na našej škole uskutočnila šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“. Tento deň sa uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky sme pomohli zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám.

      Pripnutím žltého kvetu v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu. Do tejto zbierky sa zapojili aj naši žiaci, pedagógovia a zamestnanci školy. Keďže pomáhať je pekná vlastnosť, patrí im veľké Ďakujem.

      ŽŠR a PaedDr. Dáša Šusterová – koordinátor charitatívnych zbierok

     • Športové úspechy našich žiakov

     • Po dlhej športovej súťažnej pauze spôsobenej covidom sa opäť rozbehli očakávané športové súťaže žiakov stredných škôl. Našich žiakov toto temné obdobie športu neodradilo a s radosťou šli reprezentovať našu školu -  Kukučinku.

      Súťaže organizované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

      V tomto školskom roku mali zastúpenie kolektívne športy len v basketbale chlapcov a dievčat.

      V základných kolách sa chlapcom aj dievčatám podarilo postúpiť do okresného finále. Ako jediná stredná odborná škola sme sa  postavili proti košickým gymnáziám a ich ligovým basketbalistom a basketbalistkám. Hoc sa nám nepodarilo postúpiť ďalej na krajské kolo, chlapci a dievčatá si výborne zahrali, no hlavne po dlhej dobe sa postretávali s kamarátmi z iných škôl.

      Súťaže organizované KSK – RCM KE

                  Chlapci I.MAS triedy 24.3.2022 úspešne vybojovali postup v základnom kole turnaja v nohejbale a spoločne sme sa tešili na regionálne finále. Dievčatá postúpili priamo do regionálneho finále v nohejbale, konalo sa 28.3.2022 v SOŠ Košice - Šaca. Aj napriek riaditeľskému voľnu počas tohto dňa naše dievčatá neváhali a šli reprezentovať našu školu. Ich snaha bola odmenená ziskom 3. miesta a bronzových medailí. O mesiac neskôr bolo na programe aj finále chlapcov v nohejbale. V ťažkej konkurencii 9 škôl sa naši prváci maséri precíznou hrou postupne prebojovali do finálového zápasu s gymnazistami zo Šrobárovej ulice. Po tesnom finále sme nakoniec obsadili 2. miesto a pripísali si obrovský úspech našej školy.

     • Školský časopis

     • „Milí čitatelia, na svete je náš prvý elektronický školský časopis Novinky z Kukučínky. Je to časopis predovšetkým pre vás a o vás, milí naši študenti. Aj vy ste sa veľkou mierou pričinili o to, že  ho práve teraz môžete čítať.“ Toto sú prvé vety z Úvodníka školského časopisu SZŠ, Kukučínova 40 v Košiciach. Nájdete ho na webovej stránke našej školy v rubrike Aktivity. Tvorcovia prvého čísla radi privítajú ďalších spolupracovníkov, stačí sa obrátiť na pedagógov – odborné vedenie, ktorých mená pozorní čitatelia časopisu určite nájdu.

      V najbližšom období bude spustené hlasovanie o víťaza vo vlastnej tvorbe v kategórii slovesné umenie a výtvarné umenie.

      Príjemné čítanie.

     • Projektový deň CLIL

     • Žiaci tretieho ročníka denného štúdia študijného odboru praktická sestra a masér opäť po dvoch rokoch predviedli svoje odborné a jazykové zručnosti v rámci Projektového dňa CLIL.

      Tento rok sa na škole počas marca konali triedne kolá. Všetky témy žiaci prakticky odprezentovali v anglickom jazyku. Najlepší z nich boli ocenení vecnou cenou. Ďakujeme všetkým kolegom, ktorí boli tento rok zapojení do projektu CLIL.

      Oceneným blahoželáme.

     • Ochrana lesov a prírodného prostredia pred požiarmi

     • Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranneho zboru v Kosiciach v rámci zabezpečenia úloh súvisiacich  s ochranou  lesov  a prírodného  prostredia  v roku 2022  vám prináša zopár informácií. 

      Milí žiaci,

      je tu čas, kedy sa príroda zobúdza, začínajú vykukať' snežienky a jarné rastliny. Nastáva čas, kedy po dlhej zime a toho roku sa jej naozaj nechcelo prepustiť' miesto slniečku, prichádza obdobie návštevy lesov, jarného upratovania a opekania špekáčikov v prírode.

      0 lesoch sa vraví, že sú oázou pokoja, avšak pri požiari sa tato oáza zmení na peklo, kde hrozí požiar lesných porastov vrátane lesných živočíchov a čo je najhoršie, hrozia straty na ľudských životoch. Svoj podiel na takto vzniknutých požiaroch majú aj deti, ktoré veľmi často

      ,,hrou so zápalkami", ale aj samotným vypaľovaním suchej trávy spôsobujú starosti nie len hasičom, ale aj svojim rodičom.

      Okresy mesta Košice a okres Košice - okolie patri v posledných rokoch k okresom s vyššou požiarovosťou na trávnatých porastoch a v lesoch. Najčastejšou príčinou požiarov je nezodpovedné konanie osôb a to pri zakladaní ohníkov priamo v lesnom prostredí, vypaľovanie trávy a starých porastov, fajčenie a iné nezistene príčiny. Aby ste sa vedeli seba, svojich blízkych a prírodu chrániť' je dôležité poznať' niekoľko pravidiel:

      V lesnom prostredí je zakázané manipulovať' s otvoreným ohňom a zakladať' ohne mimo označených ohnísk. Ohniská sú miesta ohradené nehorľavými materiálmi, napríklad kameňmi, ktoré sú označené.

      Pri zakladaní ohňa je dôležité zohľadniť aj poveternostné podmienky. Vietor môže oheň nebezpečne a rýchlo rozšíriť' mimo ohnisko. A preto majte na pamäti, že horľavé materiály ako napr. suchý porast, tráva musia byt' z okolia ohniska odstránené.

      Pri každom zakladaní ohňa je dôležite mat' v blízkosti ohniska vodu, alebo zeminu na pripadne uhasenie ohňa.

      Nikdy neodchádzajte preč od ohniska, v ktorom ešte horí alebo len tlie oheň. Aj žeravá pahreba m6ze byt' pri vhodných poveternostných podmienkach iniciátorom požiaru.

      Každé nežiaduce horenie bez dozoru, pripadne ak spozorujete v lese dym ohláste dospelým alebo sami zavolajte hasičov na tel. číslo 112 alebo 150. Malý ohník sa m6zete poki'.1sit' uhasiť' sami vodou alebo vlhkou zeminou. Pritom nepreceňujte svoje sily a schopnosti, pretože požiar v prírodnom prostredí je veľmi nebezpečný a šíri sa veľmi rýchlo. Ak je už oheň veľký nesnažte sa ho sami uhasiť', ale utekajte čo najďalej od neho do bezpečných miest, tam kde nepozorujete dym.

      Je preto aj na Vás, mladej generácii, aby už aj tak dosť' ťažko skúšaná príroda mohla v budúcnosti prinášať' radosť' aj Vám. Tak ako v minulom roku aj tohto roku sa obraciame na vás so žiadosťou, aby ste sa vyvarovali činnosti, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Nevypaľujte trávu, nezakladajte v lese oheň! Pre opekanie slaninky a špekáčikov si nájdite také miesta, ktoré vyhradili pracovnici lesov. Neodchádzajte z lesa sk6r, kým sa nepresvedčite, že je oheň udusený a čo je podstatne, upozornite každého, aby v lese nefajčil. Veríme, že budete upozorňovať' na takéto nebezpečenstvo dospelých a vzorným správaním pri návšteve lesov prispejete k tomu, že v našom   okrese nebudú žiadne požiare. Porušovanie   týchto pravidiel a zapríčinenie požiaru v prírodnom prostredí m6ze byt' postihovane pokutou. Nezabúdajte ani na to, že oheň bol už často príčinou ťažkých zranení a popálenín, ktoré sú veľmi bolestivé s dlhou dobou liečenia. So zásadami bezpečného správania sa v lese oboznámte aj svojich rodičov, kamarátov a známych, aby lesy mohli ešte dlho slúžiť nám všetkým a prinášať nám radosť'.

      Prajeme Vám veľa krásnych chvíľ v zdravom prostredí lesa a veľa školských a osobných úspechov počas celého školského roka.

     • Národná súťaž HIV/AIDS prevencia

     • Žiačky II.B/PS reprezentovali školu na súťaži organizovanej Mládežou Slovenského Červeného kríža o HIV/AIDS prevencii. Dievčatám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v šírení prevencie HIV/AIDS ochorenia.  

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje