• Dejepisná exkurzia

     • I.A/PS, I.B/PS, I.MAS sa 23.11. dozvedeli o Košiciach viac,než doteraz im bolo známe.Fyzicky si stúpli na historicky najstaršie miesto v kaplnke Dominikánskeho kostola, obzreli si hrobku Františka Rákocziho v Dóme sv.Alžbety, vystúpili na Severnú-Žigmundovu vežu a zhora sa kochali nádherným výhľadom na mesto v rámci dejepisnej exkurzie.

     • Byť či nebyť ....

     • Byť či nebyť.... tým, ktorý sa vzoprie šikane, ktorý nepodporí podvod s plagiátom prác, ktorý včas dorazí na vyučovanie ... Toto sa pýtali 18.11.2022. žiaci II. MAS spolužiakov z II. A/PS a II. B/PS v rámci Dňa študentstva. Žiaci sa takto netradične zamýšľali nad šikanou. Väčšina opýtaných zvolila cestu pozitívnej slobodnej voľby. V novembrovej zime dobre padlo zopár dúškov teplého čaju. 

      Zorganizovala koordinátorka výchovy k ľudským právam.

     • Ako vnímam násilie medzi deťmi

     • 21.11. sa žiaci II.B/PS - Boldižárová, III.B/PS Pástorová, Blašková, + I.MAS v zastúpení Geročovej zúčastnili súťaže organizovanej KSK - "Ako vnímam násilie medzi deťmi". Za školu sme prispeli dvomi výtvarnými prácami a dvomi pódiovými prezentáciami- videom a poviedkou.

      Ďakujeme za originálne príspevky účastníkom, môžete ich posúdiť sami ...

     • Odovzdávanie stužiek IV.A/PS

     • Dňa 10.11.2022 sa uskutočnilo odovzdávanie stužiek IV.A/PS za prítomnosti tr.učiteľky PhDr. Ingrid Čigášovej.

      Slávnostného odovzdávania stužiek sa zúčastnila riaditeľka školy PhDr. Anna Hencovská, MBA i zástupkyne školy- Mgr. Gizela Rešetarová a Mgr. Jana Antošová.

      Veľa šťastia milí maturanti

     • 17. november – Svetový deň predčasne narodených detí

     •  17. november je dňom, kedy sa pozornosť sústreďuje práve na osvetu a podporu rodín s predčasniatkami. Každé 11. dieťa na Slovensku príde na svet predčasne, ročne je to viac ako 5 000 detí. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30%. Tejto problematike sa na Slovensku už deväť rokov venuje OZ Malíček.

      K podpore sme sa na škole už po deviatykrát pripojili dňa 15. 11. 2021 pripnutím purpurovej stužky, zapálením purpurovej sviečky a zhotovením stuhy s detskými ponožkami. Purpurové stužky vyrábali a pripínali žiačky II.B/PS. Ďakujeme všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zapojili a podporili tento deň.  

                  Žiačky III.B/PS spolu s Mgr. K. Žitňanskou purpurové stužky pripli aj zamestnancom Kliniky neonatológie Detskej fakultnej nemocnice na Tr. SNP 1.

       

     • 17. november - Medzinárodný deň študentstva

     • Medzinárodný deň študentstva a Deň boja za slobodu a demokraciu sme si pripomenuli 16.11.2022. Školský parlament pripravil reláciu do školského rozhlasu, v ktorej odzneli základné informácie o tomto významnom dni. Žiaci školy mali možnosť pozrieť si prezentáciu s podrobnejším pohľadom do histórie a prehľadom udalostí  a osobností 17. novembra 1989. Veríme, že aj takouto formou sme prispeli k pochopeniu myšlienky - sloboda nie je samozrejmosť. 

     • Ponožkový október – ĎAKUJEME

     • V mesiaci október sa aj naša škola zapojila do krásnej myšlienky, ktorej zmyslom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Do charitatívnej akcie „Ponožkový október“ sa zapojilo množstvo žiakov aj pedagógov. Podarilo sa nám vyzbierať 36 párov ponožiek.

      Školský parlament

     • Softskills - prezentácia projektu pre končiace ročníky

     • Dňa 7. 11. 2022 sa žiaci končiacich ročníkov zúčastnili prezentácie možnosti vzdelávania v rámci projektu Softskills. Naša škola každoročne vytvára žiakom končiacich ročníkov priestor na  získanie informácií o projekte, ktorý pomáha rozvíjať zručnosti pred vstupom na trh práce a poskytuje informácie z rôznych oblastí - napr.: základy finančnej gramotnosti, obchodná a jednoduchá psychológia, tvorba formálnych a neformálnych vzťahov. Vyjadrenie nášho minuloročného absolventa nájdete na plagáte.  

     • IT SHOW 2022

     • Dňa 4.11.2022 sa žiaci II.B/PS zúčastnili jedinečnej IT výstavy v OC Optime v Košiciach, ktorá priniesla najnovšie technológie, trendy zo sveta IT, herný ošiaľ a mega dávku zábavy. IT experti značiek Lenovo, EPSON, ASUS, Micosoft, Intel, XBOX a mnoho ďalších pripravili zaujímavé novinky. Organizátorom IT SHOW 2022 je spoločnosť Datacomp s.r.o. Naši mladí ,,ITčkári´´ sa aktívne zapájali do programu a vyhrali v tombole pre školu 10 klávesníc.

     • Exkurzia

     • V piatok 4.11.2022 absolvovali žiaci I.B/PS triedy exkurziu na Oddelení centrálnej sterilizácie a dezinfekcie v UNLP na Rastislavovej ulici č. 43 v Košiciach. 

     • Dospievanie, manželstvo a rodičovstvo

     • Dňa 27.10.2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému: Dospievanie, výchova k manželstvu, plánovanému rodičovstvu s PhDr. Monikou Fabiánovou z RÚVZ Košice. Prednášky sa zúčastnili žiaci prvého ročníka denného štúdia. 

     • Zdravotno-výchovná činnosť II.DVS

     • V rámci odbornej klinickej praxe v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra v II. ročníku žiačky absolvovali zdravotno-výchovnú činnosť u detí v školských a výchovných zariadeniach.  Pripravili si edukáciu a zdravotnú výchovu v oblasti primárnej prevencie na témy: pitný režim, zdravá výživa, prevencia infekčných a civilizačných ochorení a prvá pomoc.  Deti materských a základných škôl získali nové vedomosti, precvičili si zručnosti a vyskúšali mnohé iné aktivity.

     • Európsky deň rodičov a škôl

     • Dňa 25.10.2022 na podujatí Európsky deň rodičov a škôl na ZŠ M. Lechkého v Košiciach traja žiaci IV.MAS a jedna žiačka II.DFT aplikovali klasickú masáž chrbta a šije, vykonávali praktickú ukážku cvikov na fit lopte a uvoľňovacie cvičenia pre krčnú chrbticu. Štyri žiačky III.A/PS predviedli praktické ukážky poskytovania základnej prvej pomoci pri bezvedomí a zástave dýchania, základy obväzovej techniky, meranie tlaku krvi a pulzu. Návštevníci podujatia sa aktívne zapojili do prezentovaných aktivít. Zároveň mali možnosť oboznámiť sa so štúdiom na našej škole. Podujatie organizačne zabezpečila PhDr. I. Mochnacká, MPH v spolupráci s PhDr. Kuželovou.

     • Realizácia projektu „Voda nad zlato”

     • V mesiaci október sme zrealizovali environmentálny projekt pod názvom: „Voda nad zlato”. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť odolnosť miest na dopady klimatických zmien a zvýšenie ekologickej hodnoty areálu Strednej zdravotníckej školy, Kukučínova 40, Košice v rámci realizácie Akčného plánu Programu obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja. Projekt sme realizovali s podporou Agentúry na podporu regionálneho rozvoja.

       

      Zrealizovali sme tieto 4 aktivity:

      1. zakúpenie a inštalácia nádrží na dažďovú vodu zo strechy budovy

      2. výsadbu popínavých rastlín

      3. výsadba drevín do mobilných kvetináčov

      4. hmyzí hotel

      Spolupráca nám ponúkla nový pohľad na možnosti zmiernenia klimatického dopadu. Realizovaním jednotlivých aktivít sme prispeli k zveľadeniu priestorov školy, vytvorili sa pracovné skupiny pod dohľadom pedagógov a žiaci si mohli vyskúšať svoje zručnosti pri výsadbe rastlín a tvorbe hmyzieho hotela. Z hľadiska udržateľnosti konkrétnych výstupov z projektu je potrebné spomenúť aj fakt, že škola po dobu piatich rokov sa zaväzuje sa starať o vysadené rastliny a hmyzí hotel, zároveň vodu z nádrží bude maximálne využívaná na zalievanie rastlín, čím sa zníži spotreba vody z verejného vodovodu.

      PhDr. Miriam Böszörményiová

      RNDr. Jana Müllerová

      Koordinátori Školského parlamentu

     • SÚŤAŽ PRVEJ POMOCI 2022

     • Dňa 21.10.2022 sme zorganizovali 3. ročník SÚŤAŽE V PRVEJ POMOCI 2022 pre žiakov 3.ročníkov stredných škôl.

      Súťažilo 21 družstiev. Okrem testov, kde súťažné družstvá preukázali svoje teoretické vedomosti, absolvovali aj modelové situácie rôznych záchranných akcií napr. pád zo schodov, kardiopulmonálna resuscitácia, uštipnutie hmyzom a iné.

      Ceny si z rúk VEDÚCEHO odboru školstva KSK Ing. Slavomíra Kožára, MBA za prítomnosti riaditeľky školy PhDr. Anny Hencovskej, MBA prevzali:

      1. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice

      2. miesto: Gymnázium Park Mládeže 5, Košice

      3. miesto: SZŠ, Masarykova 27, Michalovce.

      Zároveň obrovské Ďakujem patrí garantovi súťaže Bc. Miroslavovi Nagyovi, dipl.z.z, celému organizačnému tímu, žiakom, pedagógom.

      Ďakujeme všetkým školám a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

       

      (poradie: https://www.kukucinka.sk/a/sutaze)

     • DEŇ ZDRAVIA SENIOROV KSK v Trebišove

     • Dňa 21.10.2022 sa žiaci 4.MAS spolu s Mgr. Kvokačkovou zúčastnili akcie Deň zdravia seniorov KSK v Trebišove. Seniorom poskytli trocha relaxu vo forme klasickej masáže.

     • Odborné podujatie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek Košice 1

     • Dňa 20.10.2022 sa v Kluboch zamestnancov UNLP Tr. SNP 1 v Košiciach uskutočnilo odborné podujatie, ktoré organizovala RKSaPA KE 1 v spolupráci s Centrom pre liečbu drogových závislostí, SZŠ Kukučínova 40, Košice a Ústavom ošetrovateľstva LF UPJŠ v Košiciach.
      Súčasťou podujatia bola prezentácia našej učiteľky odborných predmetov Mgr. K. Žitňanskej na tému S Erasmom na praxi v Španielsku, ktorý bol zameraný na skúsenosti zo zahraničnej mobility na šiestich pracoviskách v zariadeniach sociálnych služieb v Barcelone. Príspevok obohatili svojimi postrehmi a skúsenosťami počas odbornej klinickej praxe žiačky IV.A/PS Sára Petruňová a Simona Podlesná. Na príprave príspevku sa podieľali aj zástupkyňa RŠ Mgr. J. Antošová a Mgr. S. Popaďáková. Podujatím prítomných sprevádzala PhDr. I. Mochnacká, MPH.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje