• O škole

    • História školy

      • 1.9.1988
       • Stredná zdravotnícka škola v Košiciach na Kukučínovej 40 bola zriadená s účinnosťou od 1.9.1988 Východoslovenským Krajským národným výborom - odborom zdravotníctva v Košiciach. Vznikla rozdelením Strednej zdravotníckej školy v Košiciach na Moyzesovej 17, ktorej súčasťou bola plných 39 rokov.

         

      • 1.1.1992
       • Stredná zdravotnícka škola v Košiciach, Kukučínova 40, bola Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.1991 zriadená ako štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom MZ SR. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom školy Košický samosprávny kraj.  

         

      • 1.9.1988
       • Predmetom činnosti školy je výchova, vzdelávanie a odborná príprava zdravotníckych pracovníkov s úplným stredným odborným vzdelaním a vyšším odborným vzdelaním. Svoju samostatnú existenciu v školskom roku 1988/89 začala naša škola s 15 triedami. Pri zriadení školy v uvedenom školskom roku boli v škole aktivované študijné odbory: zdravotná sestra, detská sestra a rehabilitačný pracovník. Vzhľadom k transformácii zdravotníctva, s ktorou súbežne prebieha i transformácia zdravotníckeho školstva, dochádza k zmenám i v našej škole. Postupne sú v nasledujúcich školských rokoch v škole aktivované ďalšie študijné odbory, resp. dochádza k ich pretransformovaniu. Počet tried v škole sa zvyšuje.

         

      • 1.9.1992
       • Školský rok 1992/93 bol v našej škole prelomový. Od uvedeného školského roku sa 1. ročník štvorročného štúdia aktivuje iba v študijnom odbore všeobecná sestra. Prvýkrát je aktivovaný 3-ročný študijný odbor masér pre absolventov 9.ročníka ZŠ, ktorí po absolvovaní uvedenej formy štúdia získali stredné odborné vzdelanie. Od šk.r.1998/99 je študijný odbor masér aktivovaný ako štvorročné štúdium s maturitou. Názov rehabilitačný pracovník sa mení na rehabilitačný asistent. V školskom roku1992/93 sme získali od nášho zriaďovateľa MZ SR akreditáciu pre aktivovanie študijného odboru zdravotnícky záchranár ako dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. V prelomovom školskom roku 1992/93 sa prvýkrát pre sestry otvára v štúdiu popri zamestnaní študijný odbor operačná sestra, ktorý sa v školskom roku 1993/94 transformuje na diplomovanú operačnú sestru.  

         

      • 1.9.1994
       • V školskom roku 1994/95 sa študijný odbor rehabilitačný asistent transformuje na 3-ročné vyššie odborné štúdium ako študijný odbor diplomovaný fyzioterapeut v dennej i diaľkovej forme štúdia. V uvedenom školskom roku je prvýkrát aktivovaný študijný odbor diplomovaná všeobecná sestra v štúdiu popri zamestnaní. Akreditáciu pre otvorenie diplomovanej všeobecnej sestry v dennej forme štúdia sme získali v školskom roku 1997/98, kedy je prvýkrát aktivovaný i študijný odbor diplomovaná detská sestra v štúdiu popri zamestnaní.

         

      • 1.9.2001
       • V školskom roku 2001/2002 študijný odbor diplomovaný zdravotnícky záchranár tiež v štúdiu popri zamestnaní. V školskom roku 2001/2002 je aktivované 4-ročné štúdium pre absolventov ZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent. V školskom roku 2010/2011 je prvýkrát aktivovaný učebný odbor sanitár.

         

       • V školskom roku 2019/2020 je aktivovaný študijný odbor praktická sestra. V externej-večernej forme štúdia je aktivovaný študijný odbor masér. Škola pri výučbe využíva virtuálnu anatomickú učebňu. Priestory školy prešli výraznou rekonštrukciou a modernizáciou. 

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje