• Praktická sestra

      • Študijný odbor praktická sestra alebo zdravotnícky asistent  pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí  budú vykonávať zdravotnícke povolanie PRAKTICKÁ SESTRA - ASISTENT. Absolventi sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu a sú súčasťou multidisciplinárneho tímu.

        

       Forma štúdia: denná 

       Dĺžka štúdia: 4 roky   

                                  

       Podmienky prijatia:
       Do prvého ročníka denného 4-ročného štúdia môžu byť prijímaní absolventi základnej školy, ktorí splnili  podmienky prijímacieho konania. Uchádzači musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť pripojené.  Prijímacie skúšky sa realizujú v dvoch termínoch tak ako na ostatné stredné školy. Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška z profilových predmetov slovenského jazyka a literatúry a z biológie. 

        

       Dĺžka štúdia: 2 roky 

       Do prvého ročníka pomaturitného kvalifikačného štúdia v dennej forme 2-ročného štúdia môžu byť prijímaní absolventi strednej školy s maturitou, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Všetci uchádzači o štúdium musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiaka musí byť dokladované.  

        

      • Ukončenie štúdia
      • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou. Obsah a formu maturitných skúšok určujú predpisy MŠVVaŠ SR.  
        

      • Možnosti pokračovania v štúdiu
      • Možnosti pokračovania v štúdiu:  
       • 3 – ročné vyššie odborné štúdium v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut a diplomovaná všeobecná sestra,    
       • 2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore zdravotnícky záchranár (v štúdiu sa pokračuje na našej  škole), 
       • vysoká škola.

         

        

      • Uplatnenie
      • Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si absolvent môže zvyšovať  kvalifikáciu.    
         

        

      • Absolvent štúdia je pripravený
      • - realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, najmä pri uspokojovaní bio-psycho-soc. potrieb chorého,

       - spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,

       - podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej starostlivosti,

       - poskytovať odbornú prvú pomoc, 

       - vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.     

        

      • Medzinárodný IES certifikát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje