• Diplomovaná všeobecná sestra

      • DVS je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať ošetrovateľské činnosti, vyžadujúce vysokoodbornú erudíciu, samostatnosť v práci i rozhodovaní. Musí byť schopný vykonávať riadiace, výskumné a výchovné činnosti.  
        
       Forma štúdia: denná   
        
       Dátum podania prihlášok:  do 31.5. príslušného kalendárneho roka    

       Podmienky prijatia:   
       Spĺňajú všetci absolventi, ktorí ukončili akúkoľvek strednú školu maturitnou skúškou a vykonali prijímaciu skúšku z biológie. Absolventi musia spĺňať zdravotné kritériá na prácu v odbore. Vyjadrenie dorastového lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené.  

        Dĺžka štúdia:   3 roky
                                                                            
       Štúdium tvoria prednášky, cvičenia, semináre, konzultácie i nekontaktné hodiny. Okrem teoretickej časti štúdia, ktorú žiaci absolvujú v odborných učebniach v budove školy, od prvého semestra absolvujú aj praktické cvičenia na klinických pracoviskách nemocníc a ústavov nielen na území mesta Košíc.   
        
       Žiaci sa učia samostatne pracovať so zdravým i chorým klientom, byť empatickí k jeho problémom. Učia sa hľadať problémy klienta, plánovať a riešiť ich odstraňovanie.  
      • Ukončenie štúdia
      • Absolventská teoreticko-praktická skúška, ktorá pozostáva z dvoch častí:
          a ) obhajoba písomnej absolventskej práce
          b ) teoreticko - praktická skúška
       Absolventi štúdia získavajú diplom.   

        

      • Uplatnenie
      • Absolvent sa uplatní v ošetrovateľskej praxi na lôžkových  pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej starostlivosti, v riadení, vo výskume a vo výchove. Môže súkromne pracovať aj samostatne v rámci  platných predpisov. Program štúdia spĺňa kritéria smerníc Európskej  únie. Absolvent je  oprávnený používať pracovné označenie diplomovaná (skratka za menom: dipl.s.).       

                                                                                            

      • Medzinárodný IES certifikát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje