• Študijné odbory

      • Diplomovaný fyzioterapeut

      • Forma štúdia:  denná – vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl  
        
       Prijímacie pohovory:  test z biológie a fyziky, talentová skúška (telovýchovné disciplíny vrátane plávania)   
        
       Dátum podania prihlášok:  do 31.5. príslušného kalendárneho roka    
        

       Podmienky prijatia:  maturita, dobrý zdravotný stav, splnenie kritérií prijímacieho konania 
        
       Dĺžka štúdia:  3 roky  


        Štúdium je zamerané:
       -  na získanie teoretických vedomostí z medicínskych odborov,
       -  na praktické zručnosti, ktoré získajú žiaci pod odborným vedením svojich pedagógov.
       Absolvent je oprávnený používať pracovné označenie diplomovaný (skratka za menom: dipl.f.).
          
       Študijný odbor je koncipovaný tak, aby žiaci boli čo najviac v priamom styku s pacientmi na oddeleniach s najmodernejším prístrojovým vybavením. Pri výuke sa kladie dôraz na získavanie praktických zručností, ktoré podložené teoretickými vedomosťami absolventi využijú v zdravotníckych zariadeniach, rehabilitačných centrách, kúpeľných zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb a domovoch dôchodcov. Asertivita, empatia, rozhodnosť a samostatnosť sa pre nášho absolventa stáva samozrejmosťou. 
        
       Absolventi sú schopní sa uplatniť:  
       - v liečebnej rehabilitácii (pohybovej liečbe, v rôznych metódach a metodikách),
       - fyzikálnej terapii (elektro-, vodo-, balneo- a klimatoterapii),
       - ergoterapii (výcvik sebestačnosti, ergodiagnostike, pracovnej a záujmovej terapii).
        
       Postavenie fyzioterapeuta umožňuje jeho uplatnenie na trhu práce na území SR aj v zahraničí. Mnohí naši absolventi sa uplatnili v USA, Kanade, Austrálii, Novom Zélande, kde úspešne reprezentujú krajinu a našu školu.  
        

      • Ukončenie štúdia
      • Obhajoba absolventskej práce, teoreticko-praktická absolventská skúška,absolventi štúdia získavajú diplom.

        

        

      • Uplatnenie
      • V liečebnej rehabilitácii (pohybovej liečbe, v rôznych metódach a metodikách),  fyzikálnej terapii (elektro-, vodo-, balneo- a klimatoterapii), ergoterapii (výcvik sebestačnosti, ergodiagnostike, pracovnej a záujmovej terapii).
        

      • Medzinárodný IES certifkát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje