• Študijné odbory

      • Zdravotnícky záchranár

      • Príprava na činnosť zdravotníckeho pracovníka s úplným stredným  odborným vzdelaním pre oblasť urgentnej medicíny a záchranu postihnutých. 
       Príprava pracovníkov pre rýchlu zdravotnícku pomoc, leteckú záchrannú službu, horskú záchrannú službu, požiarnu ochranu, vodnú záchrannú službu, banskú a cestnú záchrannú službu. 
        
       Forma štúdia: denná, pomaturitné kvalifikačné štúdium, 
       dĺžka štúdia: dva roky
        
       Forma štúdia: externá - večerná, pomaturitné kvalifikačné štúdium, dĺžka štúdia: tri roky  
        
       Prijímacie pohovory: biológia a talentová skúška z telovýchovných disciplín (vrátane plávania)  
       Ďalšie podmienky prijatia budú zverejnené na webovskej stránke školy: www.kukucinka.sk 
         
       Dátum podania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka 
        
       Podmienky prijatia:
       • maturita
       • dobrý zdravotný stav
       • splnenie kritérií prijímacieho konania  
         
         
       Štúdium pozostáva z teoretickej a praktickej časti:
       • teoretická časť obsahuje profilujúce predmety zo záchrannej služby, urgentnej medicíny a ošetrovateľstva
       • praktická časť  obsahuje cvičenia v odborných učebniach, navybraných pracoviskách zdravotníckych zariadení a skupinové aj individuálne stáže na vybraných profesionálnych úsekoch záchrannej služby.   
        
      • Ukončenie štúdia
      • Štúdium je ukončené maturitnou skúškou.

      • Uplatnenie
      • Absolventi tohto študijného odboru sa uplatnia v rôznych zložkách záchranného systému, v prednemocničnej aj nemocničnej záchrannej službe, v leteckej záchrannej službe, v horskej záchrannej službe, vo vodnej a cestnej záchrannej službe a v požiarnej ochrane.  

        

      • Medzinárodný IES certifikát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje