• Študijné odbory

      • Sanitár

      • Učebný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach.
        
       Forma štúdia: externá – večerná   
       Dĺžka štúdia: 1 rok  
       Ukončenie: záverečná skúška
        
       Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka    
        
       Podmienky prijatia:
       Do prvého ročníka externého štúdia môžu byť prijatí absolventi stredných škôl so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Prax v odbore nie je podmienkou. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené.
        

      • Ukončenie štúdia
      • Štúdium je ukončen záverečnou skúškou.

      • Uplatnenie
      • Absolvent je pripravený: 

       • samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta,
       • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,
       • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, v sadrovni, na jednotlivých oddeleniach úradoch verejného zdravotníctva, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a kúpeľných zariadeniach.
      • Možnosti štúdia
       • Úplné stredné odborné štúdium najmä v odbore: zdravotnícky asistent.
       • Vyššie odborné štúdium a pomaturitné kvalifikačné štúdium na stredných zdravotníckych školách.
       • Vysokoškolské štúdium.
       • Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR.
      • Medzinárodný IES certifikát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

  • Odborná exkurzia I.DVS na ORL a očnom oddelení
  • Prírodovedná súťaž BIFYCHEMATINF
  • Školské kolo SOČ 19.02.2020
  • Deň otvorených dverí
  • Ľadová krása v Tatrách
  • Zahraničná, odborná exkurzia v Budapešti-     "Nemocnica v skale" 18.12.2019
  • Vianočná atmosféra na praktickom vyučovaní<br />
6.12.2019
  • PRO EDUCO 2019<br />
4.- 5.12.2019
  • Mikulášske darčeky a “čertovské” odmeny v zborovni 6.12.2019
  • Exkurzia na oddelení Centrálnej sterilizácie UNLP na Rastislavovej ulici v Košiciach<br />
I.A/PS 4.12.2019
  • Nový spolužiak
  • Kampaň Červené stužky