• Študijné odbory

      • Sanitár

      • Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach.

       Forma štúdia: externá – večerná   

       Dĺžka štúdia: 1 rok  

       Ukončenie: záverečná skúška

       Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roka    

       Podmienky prijatia: do prvého ročníka externého štúdia môžu byť prijatí absolventi stredných škôl so stredným stupňom vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania. Prax v odbore nie je podmienkou. Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené.

       Forma štúdia: externá-večerná 
       Dĺžka štúdia:  1 rok
        
       Termín zaslania prihlášok: do 31.5. príslušného kalendárneho roku
           
        
        
      • Ukončenie štúdia
      • Záverečná skúška, ktorá pozostáva písomnej časti, teoretickej časti  a praktickej časti.
        

      • Medzinárodný IES certifikát
      • Všetci naši absolventi majú možnosť získať medzinárodný certifikát IES.docx.

      • Uplatnenie
      • - samostatne vykonávať starostlivosť o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta,

       - ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy,

       - vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárskej službe, na transfúznych oddeleniach, v pitevni, v centrálnej sterilizácii, v sadrovni, na jednotlivých oddeleniach úradoch verejného zdravotníctva, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a kúpeľných zariadeniach.

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice
   • szskosice@kukucinka.sk
   • +421 55 62212 16
   • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40 041 37 Košice 041 37 Košice Slovakia
   • IČO 00606758
   • DIČ 2021141991
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje